در این سایت میتوانید متن فارسی‌ را با حروف لاتین (به صورت mesle in, Pinglish) بنویسید تا در پایین‌ترین ویرایشگر به خط فارسی‌ تبدیل شود. متن نوشته شده را می‌توان به صورت مستقیم ایمیل کرد، به صورت فایل در کامپیوتر ذخیره نمود، و یا آنرا در برنامه یا سایت‌های دیگر کپی‌ کرد. لطفا برای تصحیح تبدیل کلمه روی آن در متن فارسی‌ کلیک کنید.

 

توجه: سایت بهنویس در حال حاضر با IE ۹ سازگار نیست.

 

قابلیت جدید: اکنون میتوانید به سادگی‌ با قرار دادن e بینِ دو کلمه، آنها را با کسره به یکدیگر ارتباطدهید، بطورِ مثال:


صحیح تبدیل کلمه روی آن در متن فارسی‌ کلیک کنید.
دانلود رزومه